Om studien

Om studien

Seksuelle overgrep rammer mange kvinner og menn i den norske befolkningen. Likevel vet vi for lite om hvilken hjelp og støtte som gis i tiden etter et overgrep, og hvordan utsatte opplever den hjelpen de får. På bakgrunn av dette har vi utviklet prosjektet TRUST.

For å finne ut mer om dette vil vi invitere alle over 16 år som har vært utsatt for et seksuelt overgrep det siste året. Gjennom spørreskjema eller intervju vil vi undersøke hvordan det går med deltakerne over tid, deres tanker om hendelsen, og erfaringer de kan ha hatt i møte med sine venner og familie, hjelpeapparatet og/eller rettsvesenet.

Den overordnede målsettingen med studien er å forbedre helse og livskvalitet for utsatte av seksuelle overgrep, og forebygge langvarige skadevirkninger.


I forskningsprosjektet TRUST har vi satt den sosiale konteksten i fokus. Vi tror at nettverket av offentlige tjenester, familie, venner og andre kan ha betydning for hvordan det går med utsatte i tiden etter seksuelle overgrep. Gjennom denne studien vil vi få mer kunnskap om hvordan erfaringer med hjelp og støtte kan påvirke utsatte sin helse og tillit til samfunnet, og om hvilken hjelp og oppfølging de trenger for å få det bedre.

Jo flere som deltar i studien, jo mer helhetlig bilde får vi av situasjonen i dag, og hvordan vi bedre kan sikre god hjelp og omsorg for rammede i fremtiden.


Kunnskapen vi får gjennom TRUST vil kunne bidra til å utvikle gode tjenester til de som har opplevd seksuelle overgrep. Den kan også bidra til utvikling av viktig informasjon til pårørende som skal støtte den utsatte.