Vil du delta i forskningsprosjektet TRUST?

Vil du delta i forskningsprosjektet TRUST?Er du over 16 år, og har vært utsatt for et seksuelt overgrep i løpet av det siste året?Dette er en invitasjon til deg om å delta i et forskningsprosjekt. Her får du informasjon om studien, og hva deltakelse vil innebære for deg.


Om studien og hvorfor du blir spurt

Hensikten med denne studien er å finne ut av hvordan vi bedre kan hjelpe de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Vi inviterer alle som har vært utsatt for et seksuelt overgrep det siste året, som er over 16 år, og som snakker norsk eller engelsk. Noen blir spurt om å delta i studien når de er i kontakt med et overgrepsmottak, mens andre får informasjon om studien via sosiale medier eller vår nettside.

Det er mangel på kunnskap om hvordan rammede blir møtt i tiden etter hendelsen, både av det offentlige hjelpeapparatet og av deres sosiale nettverk. Derfor er dine erfaringer viktige.

Studien gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).


Hva innebærer det for deg å delta?

Denne studien innebærer at du fyller ut et spørreskjema på nett, eller blir intervjuet på telefon eller over en sikker videotjeneste – du kan selv velge det du foretrekker. Det vil ta omtrent 25 minutter å svare på spørreskjemaet. Vi ønsker å vite hvordan det går med deg over tid, og ønsker derfor å kontakte deg på nytt etter 3 og 6 måneder. På hvert av disse tidspunktene kan du velge om du vil delta eller ikke. 

Vi vil spørre deg om erfaringer du kan ha hatt i møte med andre mennesker og med hjelpeapparatet og rettsvesenet, din tillit til andre mennesker og samfunnet, kort om din bakgrunn, litt om det du har opplevd og hvordan du har det nå.

Samtykke til registerdata

Ettersom vi skal undersøke konsekvensene etter seksuelle overgrep, ønsker vi også å innhente informasjon fra offentlige registre som har oversikt over bruk av helsetjenester og deltakelse i studie- og arbeidsliv. Aktuelle registre er Norsk pasientregister og KUHR-databasen fra Helsedirektoratet (bruk av helsetjenester), og FD-trygd, Nasjonal utdanningsdatabase og Statistisk sentralbyrå (arbeid, utdanning og inntekt). Disse opplysningene hentes inn om lag to år etter at du har besvart intervju/spørreskjema. Dersom du ikke ønsker at slik informasjon innhentes, kan du reservere deg mot dette og likevel delta i studien.

Planlagt langtidsoppfølging

For noen kan behandlingen i rettsapparatet og helsetjenesten ta flere år. Derfor kan det være aktuelt med en utvidelse av prosjektperioden, slik at vi kan følge deltakernes helse og utvikling utover de 6 månedene beskrevet ovenfor. Du vil i så tilfelle motta et nytt informasjonsskriv og du samtykker ikke til slik oppfølging nå.


Mulige fordeler og ulemper

Gjennom å delta i studien kan du bidra til at vi får kunnskap som kan hjelpe overgrepsutsatte i fremtiden. For noen kan enkelte spørsmål være ubehagelige å svare på, og kan vekke vanskelige minner om det som har skjedd. Ellers innebærer ikke det å delta noen spesielle ulemper for deg. Dersom eventuelt ubehag fra spørreskjema ikke er forbigående, vil du få tilbud om en støttesamtale fra en uavhengig terapeut. De som ønsker å være med i studien over tid vil få tilbud om en tilbakemelding fra studien.  


Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke deg

Det er frivillig å delta i prosjektet, og hvorvidt du deltar eller ikke har ingen konsekvenser for hvilken hjelp eller behandling du får videre. Hjelpeapparatet (inkludert overgrepsmottaket) får ingen informasjon om hvorvidt du deltar eller hva du har svart, og deltakelse kan derfor ikke påvirke hva slags hjelp du får. Du kan trekke ditt samtykke når som helst og uten å oppgi noen årsak. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger. Du finner informasjon om hvordan du kan trekke ditt samtykke her.


Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet over. Vi planlegger å bruke dataene frem til 2030. Eventuelle utvidelser av bruk kan kun skje etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og andre relevante myndigheter.

Du har rett til innsyn i alle opplysninger som er registrert om deg, og kan få utlevert en kopi dersom du ønsker det. Du har også rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert, samt kreve å få slettet innsamlede opplysninger frem til dataene er anonymisert og publisert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og Norsk senter for forskningsdata AS (NSD).

Dine svar lagres på en sikker forskningsserver ved Universitetet i Oslo (Tjeneste for Sensitive Data, TSD). Ingen av svarene vil knyttes til dine personopplysninger (navn, fødselsnummer og andre direkte gjenkjennende opplysninger). Navnet og kontaktopplysningene dine vil bli erstattet med en kode som lagres på egen navneliste, adskilt fra øvrige data. Det er kun forskerne i prosjektet som har tilgang til denne listen.

All informasjon vil bli behandlet med respekt for personvern og privatliv, og i samsvar med lover og forskrifter. Forskningsgruppen har taushetsplikt. Det betyr at ingen andre vil få vite hva du har krysset av på spørreskjemaet eller fortalt på intervjuet. Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn. All publisering og formidling gjøres slik at enkeltdeltakere ikke skal kunne gjenkjennes.

NKVTS ved direktør Cecilie Daae er databehandlingsansvarlig. Studien er forhåndsgodkjent av REK [Saksnr. 398925]. På oppdrag fra NKVTS har NSD vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. Om du har spørsmål om NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt på deres epost: personverntjenester@nsd.no eller tlf 55 58 21 17.