Vil du fortsette å delta i forskningsprosjektet TRUST – Tillit og helse hos overgrepsutsatte?

Vil du fortsette å delta i forskningsprosjektet TRUST – Tillit og helse hos overgrepsutsatte?


Takk for at du har deltatt i forskningsprosjektet TRUST!

Dine erfaringer er viktige for at samfunnet skal få kunnskap om hvordan man best kan hjelpe de som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Studien har nå fått økonomisk støtte fra Norges ‘Forskningsråd (NFR) som gjør det mulig for oss å følge opp deltakerne over lenger tid. Derfor inviterer vi deg nå å fortsette å delta i forskningsprosjektet, ved å fylle ut spørreskjema eller bli intervjuet to ganger til.

Studien gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).


Hensikten med utvidelse av studien

Hensikten med TRUST-studien som helhet er å finne ut av hvordan samfunnet bedre kan hjelpe utsatte for seksuelle overgrep. Vi vet at konsekvensene av seksuelle overgrep for noen kan vedvare over lengre tid. Vi trenger mer kunnskap om hvilken betydning helsehjelp, sosiale relasjoner og møte med samfunnsinstitusjoner har for helse og livskvalitet i et langtidsperspektiv. Vi inviterer derfor alle som har deltatt i TRUST-studien, og som har
samtykket til at vi kan ta kontakt igjen, til å delta videre i studien.


Hva innebærer det for deg å fortsette å delta i studien?

Som tidligere innebærer deltakelse i studien at du fyller ut et spørreskjema på nett, eller blir intervjuet på telefon eller over en sikker videolink – du kan selv velge det du foretrekker. Det vil ta omtrent 25 minutter å svare på spørreskjemaet. Vi har tidligere invitert deg til å delta i studien tre ganger. Nå inviterer vi deg til å delta 6 mnd og ett år etter siste gang du deltok.

På hvert av disse tidspunktene kan du – som før – velge om du vil delta eller ikke.

Vi vil spørre deg om hvordan du har det nå, forholdet til andre mennesker, hvilke erfaringer du kan ha hatt med helsevesen, politi og rettsvesen, din tillit til andre mennesker og til samfunnet.


Mulige fordeler og ulemper

Gjennom å fortsette å delta i studien kan du bidra til at vi får kunnskap som kan hjelpe overgrepsutsatte i fremtiden. For noen kan enkelte spørsmål være ubehagelige å svare på, og kan vekke vanskelige minner om det som har skjedd. Ellers innebærer ikke det å delta noen spesielle ulemper for deg. De som ønsker å være med i studien over tid vil få tilbud om en tilbakemelding fra studien.


Frivillig deltakelse og mulighet for å trekke deg

Det er frivillig å delta i prosjektet, og hvorvidt du deltar eller ikke har ingen konsekvenser for hvilken hjelp eller behandling du får videre. Hjelpeapparatet (inkludert overgrepsmottaket) får ingen informasjon om hvorvidt du deltar eller hva du har svart, og deltakelse kan derfor ikke påvirke hva slags hjelp du får. Du kan trekke ditt samtykke når som helst og uten å oppgi noen årsak. Dersom du trekker tilbake samtykket, vil det ikke forskes videre på dine opplysninger. Du finner informasjon om hvordan du kan trekke ditt samtykke her.


Hva skjer med opplysningene om deg?

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet over. Vi planlegger å bruke dataene frem til 2032. Eventuelle utvidelser av bruk kan kun skje etter godkjenning fra Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og andre relevante myndigheter.

Du har rett til innsyn i alle opplysninger som er registrert om deg, og kan få utlevert en kopi dersom du ønsker det. Du har også rett til å få korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert, samt kreve å få slettet innsamlede opplysninger frem til dataene er anonymisert og publisert. Du har også rett til å få innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene. Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og Norsk senter for forskningsdata AS (NSD).

Dine svar lagres på en sikker forskningsserver ved Universitetet i Oslo (Tjeneste for Sensitive Data, TSD). Ingen av svarene vil knyttes til dine personopplysninger (navn, fødselsnummer og andre direkte gjenkjennende opplysninger). Navnet og kontaktopplysningene dine vil bli erstattet med en kode som lagres på egen navneliste, adskilt fra øvrige data. Det er kun forskerne i prosjektet som har tilgang til denne listen.

All informasjon vil bli behandlet med respekt for personvern og privatliv, og i samsvar med lover og forskrifter. Forskningsgruppen har taushetsplikt. Det betyr at ingen andre vil få vite hva du har krysset av på spørreskjemaet eller fortalt på intervjuet. Opplysningene om deg vil bli oppbevart i fem år etter prosjektslutt av kontrollhensyn. All publisering og formidling gjøres slik at enkeltdeltakere ikke skal kunne gjenkjennes.

NKVTS ved direktør Cecilie Daae er databehandlingsansvarlig. Studien er forhåndsgodkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk [REK:398925] og Norsk senter for forskningsdata (NSD). Om du har spørsmål om NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt på deres epost: personverntjenester@nsd.no eller tlf 55 58 21 17.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har ytterligere spørsmål om studien finner du mer informasjon her på nettsiden trust.nkvts.no. Klikk her for å finne vår kontaktinformasjon.

Vi håper du blir med, alle stemmer er like viktige!